Your Current Location : HomeSales NetworkDomestic Sales
Domestic Sales
North
x
North customer group

Yuan Hong:13907231155

Northeast
x
Northeast customer group

Wang Zhongsheng:13477755707

Jiang Weidong :13972800826

Tianjin
x
Tianjin customer group

Wang Zhongsheng:13477755707

Hebei
x
Hebei customer group

Wu Jiaxiang :13986593658

Xie Zhenbin:18671408124

Shandong
x
Shandong customer group

Wang Zhongsheng:13477755707

Shaanxi
x
Shaanxi customer group

Zhou Pan:15871203912

Henan
x
Henan customer group

Zhou Pan:15871203912

Anhui
x
Anhui customer group

Wu Xuchun:13507238990

Chen ran:15172090315

Jiangsu
x
Jiangsu customer group

Wu Xuchun:13507238990

Chen ran:15172090315

Hubei
x
Hubei customer group

Cheng Shiming:13707230125

Shanghai
x
Shanghai customer group

Wu Xuchun:13507238990

Chen ran:15172090315

Sichuan
x
Sichuan customer group

Yang Fei:13545568774

Hunan
x
Hunan customer group

Zhu bo:13617210694

Shi Yu:13707238156

Jiangxi
x
Jiangxi customer group

Yang Fei:13545568774

Zhejiang
x
Zhejiang customer group

Li Yuangu (north):13971776260

Yang Fei (south):13545568774

Fujian
x
Fujian customer group

Cheng Fuchun:13617214409

Guangdong
x
Guangdong customer group

Zhu bo:13617210694

Shi Yu:13707238156

Guangxi
x
Guangxi customer group

Zhu bo:13617210694

Hainan
x
Hainan customer group

Shi Yu:13707238156

Southwest
x
Southwest customer group

Yang Fei:13545568774

Shanxi
x
Shanxi customer group

Xie Zhenbin:18671408124

Xinjiang
x
Xinjiang customer group
Tibet
x
Tibet customer group
Qinghai
x
Qinghai customer group
Gansu
x
Gansu customer group
Ningxia
x
Ningxia customer group
Yunnan
x
Yunnan customer group
Inner Mongolia
x
Inner Mongolia customer group
Heilongjiang
x
Heilongjiang customer group
Jilin
x
Jilin customer group
Liaoning
x
Liaoning customer group
Beijing
x
Beijing customer group
Chongqing
x
Chongqing customer group
Guizhou
x
Guizhou customer group
CONTACT US
Domestic sales:
+86-0714-6406387
Domestic sales:
+86-0714-6406366
Import and Export:
+86-0714-6401213
FAX:+86-0714-6406448